DNA is, as it were, a blueprint for life. The DNA indicates what color eyes you have, your skin color or race. DNA determines who you are and together with your partner it determines the characteristics of your children. The DNA is therefore hereditary. If you as a man have a big gamble of a nose, your children can get that too, but that also depends on the mother. People have half father’s DNA and half mother’s DNA.

There are different types of DNA, but the idea is the same. For example, the DNA of a frog is 8 times longer than that of a human and that of a bacterium or virus is many times shorter. There is round (relaxed) DNA, but also straight (linear) DNA or in a kind of woven form (Supercoiled).

DNA is an acid, the A in DNA stands for Acid. Furthermore it consists of phosphate, sugar and nitrogen. But if you want to know more about this, I direct you to read more on the Internet or in a book about DNA or cell biology. I’m still learning and I don’t know everything yet.

DNA made up of single, double or triple strands. These strands are held together with so-called bridges. By means of temperature change, the strands can be broken or joined.

Humans consist of different cells in those cells are chromosomes, a kind of coil of DNA or genes. A body cell contains 46 chromosomes spread over 23 pairs. Each pair has one chromosome from the father and one from the mother. The first 22 pairs are the same for males and females, with the exception of the 23rd pair. That couple determines the gender. In women this is twice an X chromosome and in men an X and a Y chromosome.

DNA thus functions in a cell that is entangled in chromosomes. The genes in the DNA therefore have specific functions, the properties of who you are. Human DNA contains about 20,000 genes. When a cell divides, the DNA is copied and this copying process is not exactly perfect and errors occur regularly. It is possible that such a mistake causes a disease, for example cancer, diabetes, Alzheimer’s disease or a muscle disease. The older you are, the greater the chance of errors in cell division.

Emmanuelle Charpentier and Jennifer Doudna made a discovery in 2012 of a technique called CRISPR-Cas9. It is a kind of scissors and glue in which a piece of DNA sequence can be replaced by a new sequence. For example, DNA can be repaired in a hereditary disease. So this technique is very promising. Besides the fact that diseases can be cured, much more can be done with them.

CRISPR (clustered regular interspaced palindromic repeats) is a kind of cutting and pasting scissors, which are extracted from a bacterium and Cas9 is a protein to recognize a certain pattern which piece of DNA you want to change.

Due to the simplicity of this technique, such a CRISPR package can be ordered via a website The Odin, but wait a while before you do this, pay attention!! Because these packs are not allowed in Europe and you could risk a fine or jail time if you do!! People who experiment with this are called biohackers, often in the United States or other countries where it is allowed.

The reason I’m writing this is my quest for a longer life. I want to know more about biohacking within the limits of the law. If you also find this an interesting topic, please don’t hesitate to contact me!

Note: This is an article written based on what I learned recently. I have not checked the facts for correctness. Since I don’t know enough about the subject yet, I don’t think I’ll be able to do that. If you notice any inaccuracies, please let me know.

DNA is als het ware een blauwdruk voor het leven. Het DNA geeft aan welke kleur ogen je hebt, maar je huidskleur of ras. DNA bepaalt wie je bent en samen met je partner bepaalt het de eigenschappen van je kinderen. Het DNA is dus erfelijk. Als je als man een grote gok hebt van een neus, kunnen je kinderen dat ook krijgen, maar dat hangt ook van de moeder af. Mensen hebben de helft van het DNA van de vader en de helft van de moeder.

Er zijn verschillende soorten DNA, maar het idee is hetzelfde. Zo is het DNA van een kikker 8 keer langer dan dat van een mens en dat van een bacterie of virus vele malen korter. Er is rond (relaxed) DNA, maar ook recht (lineair) DNA of in een soort geweven vorm (Supercoiled).

DNA is een zuur, de A in DNA staat voor Acid wat zuur betekent in het Engels. verder bestaat het uit fosfaat, suiker en stikstof. Maar als je hier meer over wilt weten, verwijs ik je door om meer te lezen op het Internet of in een boek over DNA of celbiologie. Ik ben nog aan het leren en ik weet het nog niet alles.

DNA opgebouwd uit enkele, dubbele of driedubbele strengen. Deze strengen worden bij elkaar gehouden met zogenaamde bruggen. Door middel van temperatuurverandering kunnen de strengen worden gebroken of samengevoegd.

De mens bestaat uit verschillende cellen in die cellen zitten chromosomen, een soort spoel van DNA of genen. Een lichaamscel bevat 46 chromosomen verdeeld over 23 paren. Elk paar heeft één chromosoom van de vader en één van de moeder. De eerste 22 paren zijn hetzelfde voor mannen en vrouwen, met uitzondering van het 23ste paar. Dat koppel bepaalt het geslacht. Bij vrouwen is dit tweemaal een X-chromosoom en bij mannen een X- en een Y-chromosoom.

DNA functioneert dus in een cel die verwikkeld is in chromosomen. De genen in het DNA hebben dus specifieke functies, de eigenschappen van wie je bent. Menselijk DNA bevat ongeveer 20.000 genen. Wanneer een cel zich deelt, wordt het DNA gekopieerd en dit kopieerproces is niet bepaald perfect en er treden regelmatig fouten op. Het is mogelijk dat zo’n fout een ziekte veroorzaakt, bijvoorbeeld kanker, diabetes, de ziekte van Alzheimer of een spierziekte. Hoe ouder je bent, hoe groter de kans op fouten bij de celdeling.

Emmanuelle Charpentier en Jennifer Doudna deden in 2012 een ontdekking van een techniek genaamd CRISPR-Cas9. Het is een soort schaar en lijm waarin een stukje DNA-reeks vervangen kan worden door een nieuwe reeks. DNA kan bijvoorbeeld worden gerepareerd bij een erfelijke ziekte. Deze techniek is dus veelbelovend. Naast het feit dat ziekten te genezen zijn, kan er nog veel meer mee gedaan worden.

CRISPR (clustered regular interspaced palindromic repeats) is een soort knip- en plakschaar, die wordt gewonnen uit een bacterie en Cas9 is een eiwit om een ​​bepaald patroon te herkennen welk stukje DNA je wilt veranderen.

Door de eenvoud van deze techniek is zo’n CRISPR pakket te bestellen via een website The Odin, maar wacht even voordat je dit doet, let op!! Omdat deze pakketten niet zijn toegestaan ​​in Europa en je een boete of gevangenisstraf kunt riskeren als je dat doet!! Mensen die hiermee experimenteren worden biohackers genoemd, vaak in de Verenigde Staten of andere landen waar het is toegestaan.

De reden dat ik dit schrijf is mijn zoektocht naar een langer leven. Ik wil meer weten over biohacking binnen de grenzen van de wet. Vind je dit ook een interessant onderwerp, neem dan gerust contact met me op!

Opmerking: dit is een artikel dat is geschreven op basis van wat ik onlangs heb geleerd. Ik heb de feiten niet op juistheid gecontroleerd. Aangezien ik nog niet genoeg over het onderwerp weet, denk ik niet dat ik dat zal kunnen. Mocht u onjuistheden opmerken, laat het mij dan weten.

DNA ist sozusagen ein Bauplan für das Leben. Die DNA gibt an, welche Augenfarbe Sie haben, aber Ihre Hautfarbe oder Rasse. Die DNA bestimmt, wer Sie sind, und bestimmt zusammen mit Ihrem Partner die Eigenschaften Ihrer Kinder. Die DNA ist also erblich. Wenn Sie als Mann ein großes Glücksspiel haben, können Ihre Kinder das auch bekommen, aber das hängt auch von der Mutter ab. Menschen haben die Hälfte der DNA vom Vater und die andere Hälfte von der Mutter.

Es gibt verschiedene Arten von DNA, aber die Idee ist die gleiche. Beispielsweise ist die DNA eines Frosches 8-mal länger als die eines Menschen und die eines Bakteriums oder Virus um ein Vielfaches kürzer. Es gibt runde (relaxed) DNA, aber auch gerade (lineare) DNA oder in einer Art gewebter Form (Supercoiled).

DNA ist eine Säure, das A in DNA steht für Acid, was auf Englisch Säure bedeutet. außerdem besteht es aus Phosphat, Zucker und Stickstoff. Aber wenn Sie mehr darüber wissen wollen, empfehle ich Ihnen, mehr im Internet oder in einem Buch über DNA oder Zellbiologie zu lesen. Ich lerne noch und weiß noch nicht alles.

DNA, die aus Einzel-, Doppel- oder Dreifachsträngen besteht. Diese Stränge werden mit sogenannten Brücken zusammengehalten. Durch Temperaturwechsel können die Litzen gebrochen oder verbunden werden.

Der Mensch besteht aus verschiedenen Zellen, bei diesen Zellen handelt es sich um Chromosomen, eine Art Spirale aus DNA oder Genen. Eine Körperzelle enthält 46 Chromosomen, die auf 23 Paare verteilt sind. Jedes Paar hat ein Chromosom vom Vater und eines von der Mutter. Die ersten 22 Paare sind mit Ausnahme des 23. Paares für Männchen und Weibchen gleich. Dieses Paar bestimmt das Geschlecht. Bei Frauen ist dies zweimal ein X-Chromosom und bei Männern ein X- und ein Y-Chromosom.

DNA funktioniert also in einer Zelle, die in Chromosomen verwickelt ist. Die Gene in der DNA haben daher spezifische Funktionen, die Eigenschaften dessen, wer Sie sind. Die menschliche DNA enthält etwa 20.000 Gene. Wenn sich eine Zelle teilt, wird die DNA kopiert und dieser Kopiervorgang ist nicht ganz perfekt und es kommt regelmäßig zu Fehlern. Es ist möglich, dass ein solcher Fehler eine Krankheit verursacht, zum Beispiel Krebs, Diabetes, Alzheimer oder eine Muskelerkrankung. Je älter Sie sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit von Fehlern bei der Zellteilung.

Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna entdeckten 2012 eine Technik namens CRISPR-Cas9. Es ist eine Art Schere und Klebstoff, bei dem ein Stück DNA-Sequenz durch eine neue Sequenz ersetzt werden kann. Beispielsweise kann bei einer Erbkrankheit DNA repariert werden. Diese Technik ist also sehr vielversprechend. Abgesehen davon, dass Krankheiten geheilt werden können, lässt sich mit ihnen noch viel mehr machen.

CRISPR (clustered regular interspaced palindromic repeats) ist eine Art Schneide- und Klebeschere, die aus einem Bakterium extrahiert wird und Cas9 ist ein Protein, um anhand eines bestimmten Musters zu erkennen, welches Stück DNA man verändern möchte.

Aufgrund der Einfachheit dieser Technik kann ein solches CRISPR-Paket über eine Website The Odin bestellt werden, aber warten Sie eine Weile, bevor Sie dies tun, passen Sie auf!! Weil diese Packungen in Europa nicht erlaubt sind und Sie sonst eine Geld- oder Gefängnisstrafe riskieren könnten!! Menschen, die damit experimentieren, werden Biohacker genannt, oft in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern, in denen es erlaubt ist.

Der Grund, warum ich dies schreibe, ist meine Suche nach einem längeren Leben. Ich möchte mehr über Biohacking innerhalb der gesetzlichen Grenzen erfahren. Wenn Sie dieses Thema ebenfalls interessant finden, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren!

Hinweis: Dieser Artikel basiert auf dem, was ich kürzlich gelernt habe. Ich habe die Fakten nicht auf Richtigkeit überprüft. Da ich noch nicht genug über das Thema weiß, glaube ich nicht, dass ich dazu in der Lage sein werde. Wenn Sie Ungenauigkeiten bemerken, lassen Sie es mich bitte wissen.

dirkjan

I am a software developer and started with The New Internet, which is an expression of my view of the modern internet. It’s web hosting and an off-gird domain service and more. With programming I like to focus on audio and video applications, but also on video games, 3D, VR and virtual worlds.

I am 42 years old and married to Puja. We have a 5 year old daughter together. I have a broad interest and the topics I write about are about people, technology and the environment. I also vlog about my life.

View all posts

Add comment

Your email address will not be published.